Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven

Welkom op de webpagina van Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven

De Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven zet zich -d.m.v. het verstrekken van financiële ondersteuning- in voor de continuïteit van de activiteiten van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

De Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven is een door de fiscus erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor vallen donaties aan de Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven onder de fiscale regels voor aftrekbaarheid van de belasting.

Eisen gekoppeld aan de ANBI status
De fiscus stelt een aantal -sinds 1 januari 2014 aangescherpte- eisen om de ANBI status te verkrijgen en te behouden. Zo moeten de volgende zaken op de website worden gepubliceerd:

De naam
Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven

Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN: 821690383

De contactgegevens, bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Voorzitter: Cas de Haan, tel. 06-53286387, e-mail:  cdehaan@caspardehaan.nl
Penningmeester: Jelle Krol, tel. 06-10352943, e-mail:  j.krol47@gmail.com
Secretaris: Hans Raadsen, tel. 040-2412667, e-mail: hans@raadsen.nl
Bestuurslid : Andre Verschoor, tel. 040-2834509, e-mail: a.verschoor@onsnet.nu

Het beloningsbeleid
De Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven werkt -net als de Voedselbanken in Nederland- uitsluitend met vrijwilligers; er zijn geen betaalde krachten in dienst.

Een verslag van uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording
Hiervoor wordt verwezen naar het meest recente jaaroverzicht 2021.
Hierin is tevens de financiële verantwoording over het verslagjaar opgenomen.

De doelstelling
De Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven zet zich -d.m.v. het verstrekken van financiële ondersteuning- in voor de continuïteit van de activiteiten van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven is erop gericht geld in te zamelen bij bedrijven, instellingen en bij particulieren, teneinde deze middelen -na een onderbouwd verzoek van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.- ter beschikking te stellen aan deze Voedselbank om de continuïteit van de werkzaamheden van de Voedselbank Eindhoven veilig te stellen. Het besluit om al dan niet zo’n verzoek te honoreren is uitsluitend aan het bestuur van de Stichting Vrienden Voedselbank Eindhoven.

De voedselbank

Wat in 2004 begon als klein plaatselijk initiatief met 5 gezinnen als klant, actief vanuit een garagebox, is intussen uitgegroeid tot een dynamische organisatie met meer dan 650 huishoudens. Ruim 130 vrijwilligers zetten zich belangeloos en onbetaald in voor mensen in Eindhoven die financieel zodanig in de knel zitten dat zij niet voldoende voedsel kunnen kopen.

ANBI

Contact

Kanaaldijk-Noord 15D
5613 DH Eindhoven
06-1498 0414
voedselbankeindhoven@gmail.com

ROUTE

NL16ABNA0490958885
t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

© 2021 Voedselbank Eindhoven

INLOGGEN

Fotografie
Hick Fotografie

Tekst
Corry Fontein–De Haan